☰ Menu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 26.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

EURES - międzynarodowa sieć pośrednictwa pracy

 

EURES międzynarodowa sieć pośrednictwa pracy

 

 

Europejskie Służby Zatrudnienia

 

EURES jest siecią współpracy zarówno publicznych służb zatrud­nienia krajów należących do Euro­pejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii (na obszarze EOG znaj­duje się ponad 5000 publicznych służb zatrudnienia), jak również i in­nych regionalnych oraz krajowych organizacji aktywnych w obszarze zatrudnienia, takich jak związki za­wodowe, organizacje pracodawców, władze lokalne i regionalne, uniwer­sytety i instytucje szkolnictwa wy­ższego, organizacje zajmujące się szkoleniem zawodowym. Międzynarodowy charakter sieci świadczy o równym traktowaniu wszystkich zainteresowanych, bez względu na kraj ich pochodzenia.

 

                                 Europejski Portal Mobilności Zatrudnienia

 

EURES jest ułatwieniem - mieszkańcom EOG podejmowania pracy poza obszarem za­mieszkania oraz wspieranie mobil­ności pracowników, a także pomoc pracodawcom w rekrutacji persone­lu pochodzącego z innych krajów EOG. EURES umożliwia osobom pragnącym podjąć zatrudnienie i pracodawcom dostęp do informa­cji oraz doradztwa ułatwiającego przepływ siły roboczej. Zapewnia przejrzystość rynku pracy na terenie EOG. Kooperanci sieci EURES wy­mieniają miedzy sobą wszelkie in­formacje na temat wolnych miejsc pracy, profilu regionalnych rynków pracy oraz warunków życia i pracy.

 

Wyjątkową rolę; sieć EURES pełni w regionach przygranicz­nych, w których doradcy udzielają informacji na temat zawiłych aktów i czynności prawnych obowiązują­cych w kraju, w którym zaintereso­wany podjął lub planuje podjąć zatrudnienie, a jest to państwo sąsia­dujące z krajem zamieszkania pra­cownika. Obecnie istnieje ponad 20 transgranicznych partnerstw w EU.­

 

Funkcjonowanie zasady wolnego przepływu dóbr, osób, usług i kapitału wewnątrz Unii Europejskiej jest fundamentem utwo­rzenia wspólnego rynku. Powyższe zasady są czterema pod­stawowymi wolnościami zatwierdzonymi przez Traktat Rzym­ski. Jednym z zasadniczych założeń, które legły u podstaw utworzenia rynku europejskiego, było zapewnienie integracji narodów europejskich. Swoboda przepływu wszystkich czyn­ników produkcji (w tym pracowników) jest warunkiem ich opty­malizacji alokacji w ramach jednolitego rynku. Swoboda prze­pływu osób jest także podstawowym warunkiem pełnego funkcjonowania jednolitego rynku. Aby zasada swobodnego przepływu osób mogła być w pełni realizowana, powołano EU­RES (European Employment Serviced - Europejskie Służby Za­trudnienia).

 

EURES w sieci - działa w oparciu o sieć informatyczną i sieć ludzką. Centrum jest Zintegrowaną Informacyjną Stro­ną Internatową o Mobilności Zatrud­nienia: http://www.europa.eu.int/eures (zarządzana przez Komisje; Europejską), będącą najważniejszym portalem UE odnoszącym się; do mo­bilności na rynku pracy, oferującą dostęp do ofert pracy w krajach współtworzących sieć EURES. W ramach Europejskiego Portalu Mobilności Zawodowej wyodrębniono 4 sekcje:

 

1. Znaleźć pracę,

2. CV on-line,

3. Życie i praca,

4. Nauka.

 

EURES w Polsce - Z dniem 1 maja 2004r. Polska została włączona w sieć EURES. W celu wdrożenia systemu EURES w Polsce przygotowano odpowiednie przepisy prawne pozwalające na działanie EURES w Polsce, tzn. przygotowano ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zadań organów zatrudnienia w sieci  europejskich publicznych służb zatrudnienia – EURES. W ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy określono zadania publicznych służb zatrudnienia związane z uczestnictwem w sieci EURES, zdefiniowano pojecie usługi EURES, zawarto delegację do rozporządzenia, o którym mowa wyżej, określono źródła finansowania EURES w Polsce, zdefiniowano krajową kadrę EURES. Na mocy ustawy EURES zyskał miano rangę jednej z podstawowych usług dostępnych na rynku pracy, na którą składają się następujące czynności:

 

1. Udzielanie osobom zainteresowanym podjęcie pracy, pomocy w zdobyciu zatrudnienia,

 

2. Pomoc pracodawcom  w pozyskiwaniu odpowiednich pracowników,

 

3. Inspirowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracę z pracodawcami,

 

4. Informowanie o warunkach panujących na rynkach pracy, z uwzględnieniem występujących tam zawodów deficytowych i nadwyżkowych,

 

5. Przeciwdziałaniu i zwalczaniu pojawiających się przeszkód w mobilności w dziedzinie zatrudnienia oraz związków zawodowych i organizacji pracodawców o usługach EURES,

 

6. Inicjowanie projektów o wymiarze międzynarodowym i zarządzanie nimi.

 

EURES odgrywa niezmiernie ważną rolę w identyfikowaniu nadwyżek oraz deficytów „ siły pracy rąk ludzkich” w rozmaitych sektorach gospodarki. Sieć ta pomaga także podnieść kwalifikacje zawodowe, zwłaszcza u osób młodych, poprzez zdobycie profesjonalnego doświadczenia za granicą oraz wnosi wkład w tworzenie wspólnego europejskiego rynku pracy. Przy pomocy EURES powstaje w pewnych regionach przygranicznych zintegrowany regionalny rynek pracy. Sieć nieustannie się rozwija i rozbudowuje po to, by poprawić warunki swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Europejskiej Organizacji  Gospodarczej oraz Szwajcarii. Dlatego EURES można postrzegać jako międzynarodową sieć pośrednictwa pracy.

 

Znaleźć pracę - Dlaczego warto korzystać z bazy ofert EURES ?

 

Odpowiedź powinna przekonać każdego sceptycznie nastawionego do tego typ przedsięwzięć. Baza EURES zawiera 70 000 ofert pracy na różnego rodzaju stanowiskach w 28 krajach europejskich. Każda oferta zaopatrzona jest w informację na temat sposobu odpowiedzi ( osobą kontaktową jest zazwyczaj doradca EURES, rzadkością jest podanie bezpośredniego kontaktu do pracodawcy) oraz na temat rodzaju umowy, wymaganego doświadczenia i poziomu wykształcenia. Niestety większość informacji składająca się na ofertę tłumaczona jest zaledwie na trzy języki, tj. na angielski, francuski i niemiecki. Warto wiedzieć, że tytuł i treść ogłoszenia nie zawsze są przetłumaczone.

 

Kolejnym argumentem przemawiającym za tym, że warto odwiedzać stronę EURES regularnie jest to, iż baza ofert pracy jest aktualizowana codziennie, natomiast oferty oznaczone niebieską flagą wskazują, iż pracodawca jest wyjątkowo zainteresowany rekrutacją pracowników  pochodzących z innych krajów obszaru EOG niż jego kraj pochodzenia

 

CV on-line - Twórcy Portalu EURES przewidzieli również możliwość nieodpłatnego zamieszczenia życiorysu przez kandydatów na pracowników. Jest to dogodna forma zaprezentowania swoich umiejętności, kwalifikacji, doświadczenia. Po zarejestrowaniu się należy postępować krok po kroku i zgodnie ze wskazówkami wypełnić wszystkie pola, tworząc w ten sposób CV o europejskim formacie. CV można uaktualniać w dowolnym momencie. Należy pamiętać, żeaby CV było dostępne dla pracodawców – portal powinien być odwiedzany co najmniej raz na 12 tygodni.

 


Wytworzył:
Tadeusz Przybyliński
Udostępnił:
PRZYBYLIŃSKI TADEUSZ
(2008-10-15 08:21:39)
Ostatnio zmodyfikował:
PRZYBYLIŃSKI TADEUSZ
(2008-10-15 08:26:29)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 176913