☰ Menu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie
Grafika zawierająca herb Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie

Piątek 07.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Warunki otrzymania

ZASIŁKI RODZINNE

 

Podstawa prawna:

1.      Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228 z 2003 r, poz. 2255. z późn zm.)

2.      2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105 z 2005 r., poz. 881).

3.      Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

 

WYMAGANE DOKUMENTY  OD WNIOSKODAWCY:

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się.Zasiłek rodzinny przysługuje

 • jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 574 zł lub 664 zł netto (w przypadku gdy w rodzinie jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności);
 • w przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę kryterium o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu (obecnie 77 zł), zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje;
 • do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo do 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi:

 • 77 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 • 106 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 • 115 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia. 

Do zasiłku rodzinnego przysługują następujące dodatki (kliknij w ich nazwę, aby zobaczyć szczegóły):

 • dodatek z tytułu urodzenia dziecka;
 • dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
 • dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka;
 • dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;
 • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
 • dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego;
 • dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

 

ZASIŁEK RODZINNY WRAZ Z DODATKAMI:

- wniosek o ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,

- zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów wszystkich pełnoletnich członków rodziny,

- uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny,

- kopie karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej posiadającego status uchodźcy lub posiadającego zezwolenie na osiedlenie w RP,

- dokument stwierdzający wiek dziecka,

- prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację,

- orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

- zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły lub szkoły wyższej,

- orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,

- zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego i okresie na jaki został udzielony, oraz o okresach zatrudnienia.

 

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE:

- wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego,

- orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka,

- zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów wszystkich pełnoletnich członków rodziny,

- uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie,

- skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,

- informacje sadu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka,

- kopie karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej posiadającego status uchodźcy lub posiadającego zezwolenie na osiedlenie w RP.

 

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY:

- wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego z następującymi załącznikami:

- orzeczenie o niepełnosprawności albo

- orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem

daty powstania niepełnosprawności albo

- orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;

- uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby

ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny.

 

Forma załatwienia sprawy:

Decyzja administracyjna.

 

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Do jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku

 

 

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, ul. Kajki 10/12, 10-547 Olsztyn, za pośrednictwem GOPS Kętrzyn w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

 

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje, jeżeli miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 574 zł, lub 564 zł w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

- dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim,

- dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej,

- osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,

- dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko,

- osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, chyba że:

a) drugi z rodziców dziecka nie żyje,

b) ojciec dziecka jest nieznany.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

1)     urodzenia dziecka,

2)     opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

3)     samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,

4)     samotnego wychowywania dziecka,

5)     wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,

6)     kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,

7)     rozpoczęcia roku szkolnego,

8)     podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszania.

 

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem, matce lub ojcu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 583 zł.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

- osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

-osoba wymagając opieki pozostaje w związku małżeńskim lub została umieszczona w rodzinie zastępczej,

- dziecko wymagające opieki przebywa, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej,

- osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko,

- osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub inne dziecko w rodzinie.

 

Zasiłek pielęgnacyjny:

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

- niepełnosprawnemu dziecku,

- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

-osobie, która ukończyła 75 lat,

- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

- osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, jeżeli pobyt osoby i udzielane przez tę instytucję świadczenia częściowo  lub w całości finansowane są z budżetu państwa lub z Narodowego Funduszu Zdrowia,

- osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

 

Świadczenia rodzinne wypłaca się nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie rodzinne. W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych po10 dniu miesiąca, świadczenie rodzinne za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek

 

 

  

Wytworzył:
Tadeusz Przybyliński
Udostępnił:
TADEUSZ PRZYBYLIŃSKI
(2008-10-15 09:32:29)
Ostatnio zmodyfikował:
TADEUSZ PRZYBYLIŃSKI
(2015-05-21 09:58:38)
 
liczba odwiedzin: 172804

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X