☰ Menu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 26.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Warunki korzystania

1 października 2008r. weszła w życie ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

       O świadczenia z funduszu alimentacyjnego mogą się ubiegać osoby będące w związku małżeńskim, osoby samotnie wychowujące dziecko oraz osoby będące w konkubinacie.

       Warunkiem uzyskania świadczeń jest uzyskanie prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, protokołu zawierającego treści ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem, a także zaświadczenia od organu prowadzacego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji w wyniku, której w okresie dwóch ostatnich miesięcy niewyegzekwowano zobowiązań alimentacyjnych.

      Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej, do ukończenia przez nią 25 roku życia albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo.

       Wysokość świadczenia przysługuje w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł., a dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 900 zł.

     Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego składa się w GOPS Kętrzyn pok. 3.

Wytworzył:
Tadeusz Przybyliński
Udostępnił:
PRZYBYLIŃSKI TADEUSZ
(2008-10-14 08:46:46)
Ostatnio zmodyfikował:
PRZYBYLIŃSKI TADEUSZ
(2021-09-08 10:11:00)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 176913