☰ Menu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 26.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podstawowe pojęcia rynku pracy

Podstawowe pojęcia rynku w/g ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004r. Nr 99 poz. 1001 ) oraz inne akty prawne rozporządzenia wydane na podstawie tej ustawy.

 

           

 

 

Pracodawca  - to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, jeżeli zatrudnia lub ma zamiar zatrudnić co najmniej jednego pracownika.

 

Zatrudnienie - to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą

 

Nielegalne zatrudnienie lub nielegalna praca zarobkowa to:

 

a) zatrudnienie przez pracodawcę osoby bez potwierdzenia na piśmie w wymaganym terminie rodzaju zawartej umowy i jej warunków,

 

b) niezgłoszenie osoby zatrudnionej lub wykonującej inną pracę do ubezpieczenia społecznego,

 

c) podjęcie przez bezrobotnego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności bez powiadomienia o tym właściwego powiatowego urzędu pracy,

 

d) zatrudnienie lub powierzenie wykonywania innej pracy zarobkowej bezrobotnemu bez zawiadomienia właściwego powiatowego urzędu pracy,

 

e) powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi nieposiadającemu zezwolenia na pracę wydanego przez organ, z wyjątkiem cudzoziemców zwolnionych na podstawie art. 87 z obowiązku posiadania takiego zezwolenia lub powierzenie wykonywania pracy na innym stanowisku lub na innych warunkach niż określone w zezwoleniu na pracę,

 

f) wykonywanie pracy przez cudzoziemca bez zezwolenia na pracę wydanego przez właściwy organ, z wyjątkiem cudzoziemców zwolnionych na podstawie art. 87 z obowiązku posiadania takiego zezwolenia lub na innym stanowisku, lub na innych warunkach niż określone w zezwoleniu na pracę.

 

 

Osoby bezrobotne znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy to:

 

- bezrobotny do 25 roku życia - oznacza bezrobotnego, który w roku kalendarzowym zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy nie ukończył 25 roku życia,

 

- bezrobotny długotrwale - oznacza bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu pracy  łącznie  przez  okres  ponad  12  miesięcy  w okresie ostatnich 2 lat,

 

- bezrobotny powyżej 50 roku życia - oznacza bezrobotnego, który w roku kalendarzowym zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy ukończył 50 lat życia,

 

- bezrobotny bez kwalifikacji zawodowych - oznacza bezrobotnego o wykształceniu gimnazjalnym lub niższym oraz nieposiadającego kwalifikacji do  wykonywania zawodu,

 

 

Staż -   to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności  praktycznych przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

 

Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy - to zdobywanie nowych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych poprzez praktyczne wykonywanie zadań zawodowych na  stanowisku pracy według ustalonego programu uzgodnionego pomiędzy starostą, pracodawcą i bezrobotnym.

 

Prace interwencyjne - to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą i ma na celu wsparcie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

 

Roboty publiczne - to  zatrudnienie   bezrobotnego   w  okresie  nie  dłuższym  niż  12 miesięcy przy wykonywaniu prac mających na celu reintegrację zawodową i społeczną, określoną na podstawie przepisów o zatrudnieniu socjalnym, organizowane przez ośrodki pomocy społecznej lub organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką:

 

a) ochrony środowiska,

 

b) kultury,

 

c) oświaty,

 

d) sportu i turystyki,

 

e) opieki zdrowotnej,

 

f) bezrobocia oraz pomocy społecznej,

 

g) spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

 

Składki na ubezpieczenie społeczne - to składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe, finansowane z własnych środków płatnika tych składek.

Wytworzył:
Tadeusz Przybyliński
Udostępnił:
PRZYBYLIŃSKI TADEUSZ
(2008-10-14 12:20:38)
Ostatnio zmodyfikował:
PRZYBYLIŃSKI TADEUSZ
(2008-10-14 12:21:57)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 176913